Ogłoszono pierwsze konkursy w ramach nowej edycji Wojewódzkiego Programu Owca Plus, który wspiera tradycyjną gospodarkę pasterską w województwie śląskim.

Pierwszy konkurs dotyczy prowadzenia wypasu owiec i kóz oraz popularyzacji wiedzy o zasobach przyrodniczych na terenie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Drugi konkurs dotyczy promocji Wojewódzkiego Programu Owca Plus do roku 2027.

Oferty w obu konkursach należy składać do 20 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie ogłoszono nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach obydwu otwartych konkursów ofert.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska będzie w tym roku kontynuowało monitoring przyrodniczy Wojewódzkiego Programu Owca Plus, w celu oceny wpływu realizacji tego programu na stan siedlisk przyrodniczych, populacje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz różnorodność biologiczną. Centrum będzie również wspomagało prace komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, jako ekspert z głosem doradczym.

OwcaPlus2021

Przypomnijmy: Program Owca Plus umożliwia kontynuowanie wsparcia tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Realizowany jest przez Województwo od 2008 roku i obecnie planowany do 2027 roku.

Dzięki podjętym przez te lata działaniom udało się przywrócić na terenach górskich tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. Program wsparcia obejmuje również drobne inwestycje w remonty oraz budowę infrastruktury pasterskiej służącej bacom i juhasom w codziennej pracy.

Obecnie w Beskidach w ramach programu wypasanych jest około 6 tysięcy owiec na powierzchni 550-600 hektarów. Owce te pochodzą od 85 hodowców, zaś w sezonie opiekuje się nimi 20 baców. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wypasa się około 320 kóz i 150 owiec pochodzących od 17 hodowców, a powierzchnia wypasowa to ok. 100 ha.

Źródło, czytaj więcej: https://slaskie.pl/content/kolejne-pieniadze-dla-owcy