W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie było możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego. Artykuły do raportu nadsyłać można w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Przyrodnicy!

W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie jest możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego.

Planowane wydawnictwo stanowi wkład Województwa Śląskiego w realizację celów proklamowanej Dekady Bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020), którą zapoczątkował w roku 2010 Rok Różnorodności Biologicznej ONZ. Cele badań i ochrony różnorodności biologicznej w województwie śląskim zostały już uwzględnione w Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 (przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2012) oraz w 6 tomach wydawnictwa seryjnego Raporty Opinie, wydanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 2012-2013.      

Planowane wydawnictwo będzie monografią, zawierającą zamówione artykuły przeglądowe opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodoznawstwa oraz artykuły nadesłane przez zainteresowanych badaczy w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie artykuły będą recenzowane, zostanie powołany Komitet Naukowy oraz Komitet Redakcyjny wydawnictwa. Druk wydawnictwa planowany jest w grudniu 2020 roku.     

Artykuły należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla autorów (w załączeniu).  

Jerzy Parusel
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

„Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”

Wydawnictwo podsumowujące dotychczasowe badania nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzone przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Leszek Marynowski

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

Prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

Dyrektor Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Jacek Gorczyca

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Adam Stebel

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Roland Dobosz

Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Dr Paweł Kojs

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Dr Barbara Majchrzak

Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

 

KOMITET REDAKCYJNY

Dr Jerzy Parusel

Dr Michał Romańczyk

Mgr Agnieszka Wower

Mgr Marta Duda

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

konferencja2020 banner2kadr Copy