zwierzetanadrodze

Ogólnopolski Rejestr Śmiertelności Zwierząt na Drogach umożliwia rejestrowanie przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Serwis jest skierowany do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt.

Obserwacje można wysyłać poprzez formularz internetowy: http://zwierzetanadrodze.pl/dodaj-obserwacje

Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiadomo ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, ale wiadomo, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane.

Celem serwisu, który funkcjonuje od lipca 2015 roku, jest dokumentowanie i analiza śmiertelności dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych w Polsce. Swym zakresem serwis obejmuje skalę ogólnokrajową, dotyczy różnych rodzajów dróg oraz zapewnia możliwość rejestrowania kolizji z udziałem wszystkich grup dziko żyjących kręgowców w naszym kraju. Ponadto, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób: przyrodników, naukowców, przedstawicieli administracji i służb drogowych, a także najczęstszych użytkowników dróg – kierowców. Tak duża wszechstronność serwisu powinna umożliwić pełniejsze zrozumienie skali oraz struktury zjawiska śmiertelności zwierząt na polskich drogach, a także upowszechnić wiedzę o tym zaniedbywanym dotąd problemie.

Na podstawie rozproszonych danych krajowych oraz dostępnych opracowań zagranicznych wiadomo, że skala śmiertelności zwierząt wskutek kolizji z pojazdami jest ogromna, wpływa na funkcjonowanie populacji zwierząt, a nierzadko bywa problemem dla kierowców i służb drogowych. Brakowało jednak dotąd ogólnodostępnego, spójnego systemu gromadzenia danych o śmiertelności zwierząt na polskich drogach i całościowego opracowania tej problematyki.

Na stronie serwisu czytamy m.in.:

"Funkcjonowanie rejestru zależy w szczególnym stopniu od życzliwego zaangażowania licznej grupy osób przemierzających krajowe drogi. Zapraszamy więc do czynnego udziału w tworzeniu rejestru poprzez umieszczanie swoich obserwacji dotyczących zdarzeń drogowych z dzikimi zwierzętami. Jako twórcy rejestru – przyrodnicy i równocześnie kierowcy – mamy świadomość, że śmierć zwierzęcia na drodze jest wydarzeniem zawsze smutnym, a czasem kłopotliwym. Wszystkim korzystającym z rejestru życzymy więc aby mieli jak najmniej obserwacji do wpisywania. Jednak w przypadku posiadanych obserwacji zachęcamy do ich wpisania. Zapraszamy też do samodzielnego korzystania z bazy poprzez przeglądanie zgromadzonych rekordów, ich filtrowanie, generowanie map itd. Pod koniec każdego roku dokonamy analizy zebranych danych i opublikujemy uzyskane wyniki i wnioski na naszej stronie, a wśród zarejestrowanych uczestników zostanie wylosowana cenna nagroda książkowa."

Więcej o projekcie oraz raport roczny 2015 na stronie: http://zwierzetanadrodze.pl/