Sejmik Województwa Śląskiego na XXXVI sesji dnia 20 września 2021 r. podjął decyzję o likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Centrum zakończy swoją 30-letnią działalność z dniem 31 marca 2022 r. Zadania Centrum przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Decyzja podjęta została Uchwałą Sejmiku nr VI/36/7/2021 z dnia 2021-09-20.

XXXVI sesja Sejmiku: https://sejmik.slaskie.pl/pl/aktualnosci/xxxvi-sesja-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-1.html

Uchwała Sejmiku: https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi3672021-z-dnia-2021-09-20.html

Misją Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska było działanie dla dobra środowiska przyrodniczego województwa śląskiego poprzez gromadzenie wiedzy, działalność naukową, ochronną i popularyzacyjną, aby zachować tożsamość wszystkich regionów województwa oraz ich walory przyrodnicze.

Do najważniejszych osiągnięć Centrum należy: opracowanie pierwszej w Polsce regionalnej strategii ochrony przyrody, stworzenie regionalnej koncepcji korytarzy ekologicznych i Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego, opracowanie regionalnych czerwonych list zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, znaczący udział w tworzeniu europejskiej sieci Natura 2000, a także utworzenie i prowadzenie regionalnych baz danych oraz modułów o przyrodzie w geoportalu województwa śląskiego i Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

W kwietniu 2018 roku Centrum zostało wyróżnione Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

likwidacjaCDPGS XXXVIsesjaSejmiku small

FB profilowe likwidacja 2