W województwie śląskim działa wiele instytucji i organizacji gromadzących dane przestrzenne i opisowe o środowisku przyrodniczym (ośrodki naukowo-badawcze, służby ochrony przyrody, organizacje pozarządowe, jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu województwa śląskiego). Zasoby te cechuje znaczne rozproszenie i niespójność danych, różny stopień aktualizacji i cyfryzacji informacji oraz często brak danych przestrzennych odpowiedniej jakości. Nieliczne bazy to typowe informatyczne systemy bazodanowe.

Najczęściej uzyskanie pełnych i szczegółowych danych wymaga zwrócenia się do określonej instytucji/organizacji ze stosownym zapytaniem lub wnioskiem (patrz artykuł: Informacja o środowisku). Jednostki administracji publicznej posiadające takie dane obowiązane są ustawowo do ich udostępniania na wniosek, przy czym w określonych w prawie przypadkach mogą odmówić takiego udostępnienia (indywidualnie rozpatrywane są zwłaszcza wnioski o ujawnienie dokładnych lokalizacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów). Często bogate zbiory informacji przyrodniczej są również w posiadaniu jednostek pozarządowych. Tryb ich udostępniania może być indywidualnie regulowany przez te organizacje. Niemniej organizacje pozarządowe są często jednostkami u których warto sprawdzić dostępność poszukiwanych danych.

Poniżej prezentujemy listę wybranych instytucji i organizacji, które są w posiadaniu najczęściej poszukiwanych danych przyrodniczych.

arkusz Google: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-sa5ofpEVS3T4bF9-OV2pcBHzN84urG5DvomnhEV5DI/edit?usp=sharing

tabela w formacie Excel (xls)

Należy też pamiętać, że dane na temat środowiska naturalnego i zasobów przyrody w skali lokalnej często dostępne są w urzędach gmin i powiatów (choćby w postaci obowiązkowo sporządzanych Programów ochrony środowiska). Aktualną listę urzędów powiatowych i gminnych wraz z ich danymi teleadresowymi znaleźć można na stronach Samorządu Województwa Śląskiego.

Na terenie województwa śląskiego działa również wiele innych instytucji i organizacji gromadzących dane przyrodnicze w skali lokalnej, a także działających na rzecz szeroko pojętej ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Ich listę prezentujemy w artykule: Instytucje i organizacje

Zbiory i bazy danych on-line

W Internecie znaleźć można wiele ogólnodostępnych danych przyrodniczych. Niektóre dostępne są dla wszystkich użytkowników danego portalu, inne wymagają rejestracji. Nie wszystkie dane mogą też być wykorzystywane w dowolnych celach – zwłaszcza wykorzystanie w opracowaniach komercyjnych często wymaga oddzielnej zgody właściciela danych. W wielu przypadkach wymagane jest też odpowiednie cytowanie. W przypadku niektórych zbiorów i baz kwestie te nie są uregulowane, obowiązują wówczas ogólne przepisy prawa autorskiego.

Wiele baz danych ma charakter otwarty i jest współtworzonych przez użytkowników. Dostępne w Internecie systemy umożliwiają więc nie tylko dostęp do danych, ale też dają szerokie możliwości dzielenia się własnymi obserwacjami. Wraz z upowszechnianiem się takich systemów, wzrasta nasza wiedza na temat zasobów przyrody – dane zbierane w sposób rozproszony przez licznych obserwatorów pozwalają na gromadzenie bardzo bogatych i łatwo dostępnych zbiorów.

Poniżej prezentujemy wybrane zbiory i bazy danych. Nie jest to lista zamknięta – istnieje wiele tego typu witryn dotyczących czasem wąskich grup organizmów i o różnym zasięgu terytorialnym (od lokalnego, po ogólnokrajowy, europejski, czy nawet światowy). W poniższym zestawieniu skupiono się na zbiorach i bazach będących najlepszymi źródłami wiedzy o przyrodzie województwa śląskiego.

arkusz Google: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hUge7qnbCqiTtU78uLDZ3J_qmA-kZ-cwcGJuaeRPhFo/edit?usp=sharing

tabela w formacie Excel (xls)

Uwaga: Jeśli znacie Państwo inne witryny, które powinny znaleźć się w powyższym zestawieniu, to sugestie zgłaszać można mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasoby krajowe i wojewódzkie

Wykaz krajowych i wojewódzkich zasobów danych, dotyczących poszczególnych komponentów środowiska na terenie województwa śląskiego, opracowany został przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) w 2010 roku na potrzeby regionalnej bazy danych o terenach poprzemysłowych OPI-TPP.

Zasoby krajowe:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Warszawa) – rejestry: zwierząt gospodarskich, gospodarstw rolnych, upraw, dopłat do rolnictwa,
 • Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska (Warszawa) – geoportale: EkoMapa i Ekoportal,
 • Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Warszawa) – bazy danych przestrzennych dotyczące różnych komponentów środowiska,
 • Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Warszawa) – baza danych pokrycia terenu CORINE Land Cover,
 • Fundacja Greenpeace Polska (Warszawa) – dane z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Warszawa) – portal map akustycznych,
 • Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (Warszawa) – System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP), geoportal,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Warszawa) – rejestr form ochrony przyrody i danych o środowisku (System INFOOS), portal Natura 2000,
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Warszawa) – bazy związane z monitoringiem środowiska, rejestr awarii, zdarzeń i zagrożeń,
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Warszawa) – geoportal, baza danych ogólnogeograficznych,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Warszawa) – centralna baza danych o transporcie,
 • Instytut Badawczy Leśnictwa (Sękocin Stary) – baza danych i portal, dotyczące monitoringu lasów i zagrożenia pożarowego,
 • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (Falenty) – baza danych przestrzennych o mokradłach w Polsce,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Warszawa), IMGW Oddział Kraków – bazy danych meteorologicznych i hydrologicznych, zasobów wodnych i in.,
 • Instytut Ochrony Środowiska (Warszawa) – baza danych o obszarach chronionych,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Warszawa) – bazy danych związane z gospodarką wodną (wody powierzchniowe i podziemne, kataster wodny, sieć hydrograficzna, działy wodne, budowle piętrzące),
 • Liga Ochrony Przyrody (Warszawa) – baza projektów związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 • Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami (Warszawa) – centralna baza danych dotycząca gospodarki odpadami,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa) – baza projektów związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – bazy danych z zakresu geologii i hydrogeologii, geoportal,
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Bystra) – baza danych korytarzy ekologicznych w Polsce,
 • WWF Polska (Warszawa) – baza projektów związanych z ochroną przyrody i środowiska.

Zasoby wojewódzkie:

 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (Katowice) – bazy danych o przyrodzie ożywionej i nieożywionej woj. śląskiego, portal internetowy o przyrodzie woj. śląskiego,
 • Centrum Gospodarki Odpadami, Oddział Zamiejscowy Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Katowice) – dane na temat rekultywacji składowisk odpadów, plany gospodarki odpadami,
 • Główny Instytut Górnictwa, Laboratorium Akustyki Technicznej (Katowice) – portal wybranych map akustycznych,
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach – baza danych systemów wodociągowych,
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Katowice) – baza tematów/projektów badawczych, związanych z ochroną środowiska na terenach poprzemysłowych i gospodarką odpadami,
 • Instytut Gospodarowania Odpadami IGO. Sp. z o.o. (Katowice) – bazy związane z gospodarką odpadami,
 • Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice) – bazy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki energetycznej i surowców,
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (Zabrze) – baza tematów/projektów badawczych, związanych z ochroną środowiska,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – rejestr awarii i niebezpiecznych zdarzeń (pożary, awarie przemysłowe i in.),
 • Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. (Katowice) – bazy z zakresu monitoringu środowiska (prace badawcze, wyniki monitoringu i in.),
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Górnośląski – bazy danych geologicznych, geoportal,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach – SILP (Leśna Mapa Numeryczna),
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach – rejestr form ochrony przyrody,
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, RZGW Kraków, RZGW Wrocław – bazy związane z gospodarką wodną (kataster wodny, monitoring zbiorników wodnych, zagrożenie powodziowe i in.),
 • Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – bazy związane z gospodarką wodną (obiekty hydrotechniczne, cieki i urządzenia wodne),
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska – bazy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – baza projektów związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Katowice) – bazy związane z monitoringiem środowiska,
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (Katowice) – bazy związane z monitoringiem środowiska (sytuacja sanitarna, zagrożenia pożarowe, powodziowe i in.),
 • Wyższy Urząd Górniczy (Katowice) – bazy danych z zakresu górnictwa (gospodarka złożami kopalin, rekultywacja gruntów i zagospodarowanie terenów po eksploatacji górniczej itp.),
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – bazy danych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
Geoportal 2

W przypadku wymienionych baz krajowych szczególne miejsce zajmuje Geoportal 2 (jako kontynuacja projektu Geoportal), prowadzony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a udostępniający użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne, w tym z zakresu środowiska przyrodniczego. Podstawowym zadaniem portalu jest udostępnienie usługi wyszukiwania, przeglądania, pobierania, analizy danych przestrzennych oraz zapewnienie interoperacyjności, w celu modernizacji pracy administracji publicznej, usprawnienia procesów decyzyjnych przedsiębiorców i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.

ISOK

Na szczególną uwagę zasługuje również "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" - ISOK. System ten, obecnie na ostatnim etapie realizacji, będzie stanowił obszerny zasób wiedzy i informacji o gospodarce wodnej w Polsce. Podstawowym celem projektu jest utworzenie systemu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami, np. dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne. Obecnie funkcjonuje już hydroportal ISOK, publikujący mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w skali całego kraju. Do ważnych produktów projektu należy też m.in. wysokorozdzielcza cyfrowa ortofotomapa dla obszaru około 15 000 km², numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT).

Bazy EEA

Dane środowiskowe, w tym dla obszaru województwa śląskiego, znajdują się w bazach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), która gromadzi dane na poziomie regionalnym (NUTS 2) i subregionalnym (NUTS 3).

Dane lokalne

Zasoby informacyjne o środowisku przyrodniczym województwa gromadzone są również na poziomie lokalnym, na potrzeby zarządzania i ochrony środowiska. Należą do nich rejestry, programy i raporty, opracowania, bazy danych, w tym również przestrzennych. Informacje z tych zasobów udostępniane są najczęściej na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji, a niejednokrotnie są też dostępne na stronach internetowych danych jednostek administracyjnych. Coraz liczniej tworzone są geoportale, zarówno przez miasta na prawach powiatu (Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Pszczyna, Ruda Śląska, Rybnik, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory) jak i powiaty ziemskie (cieszyński, mikołowski, tarnogórski, żywiecki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański, będziński, bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski, wodzisławski, gliwicki).

Bazy bio- i georóżnorodności

Zasoby informacyjne dotyczące stricte różnorodności biologicznej i georóżnorodności województwa śląskiego również charakteryzują się dużym stopniem rozproszenia – znajdują się w bazach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i szerszym, a gromadzone są przez różne podmioty (urzędy administracji publicznej, instytuty naukowe, uczelnie wyższe, muzea, organizacje pozarządowe, a nawet osoby prywatne) i w różnej formie (materiały publikowane i niepublikowane, kolekcje zielnikowe i muzealne, raporty z badań, bazy danych i in.). W zależności od realizowanych celów oraz zadań różny jest zakres tematyczny, zasięg przestrzenny, stopień szczegółowości i aktualność danych.

Wybrane bazy dotyczące bio- i georóżnorodności województwa śląskiego:

 • Uniwersytet Śląski: Zielnik Naukowy KTU, rozmieszczenie gatunków roślin naczyniowych na Wyżynie Śląskiej (ATPOL-Silesia), gatunki obce (flora), baza zdjęć fitosocjologicznych, baza wybranych grup bezkręgowców i kręgowców, geostanowiska, obiekty poprzemysłowe i in.
 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: obszary i obiekty proponowane do ochrony; stanowiska rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych; korytarze ekologiczne; ostoje przyrody (obszary ważne dla zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych); ośrodki edukacji ekologicznej i ścieżki przyrodnicze; geostanowiska i in.
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: baza awifauny, baza herpetofauny i in.
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach – rejestr form ochrony przyrody, obiektów cennych przyrodniczo; serwis internetowy – System Informacji Geograficznej (geoportal).
 • Bazy krajowe: Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), baza ATPOL Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, baza zbiorów zielnikowych Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, baza awifauny Stacji Ornitologicznej MIZ PAN w Gdańsku, baza herpetofauny i baza gatunków obcych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, baza korytarzy ekologicznych Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, bazy rozmieszczenia wybranych grup bezkręgowców (motyle, chrząszcze, pluskwiaki, ważki) i in.

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), to największa w Polsce organizacja gromadząca dane przyrodnicze i prowadząca działalność badawczą, która działa od 2003 roku. KSIB zrzesza większość wiodących krajowych ośrodków naukowych, połączonych ideą współdziałania na rzecz otwarcia dostępu do danych o różnorodności biologicznej. Podobną rolę pełni System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej (CHM), rozwijany przez Ministerstwo Środowiska. Podstawowym jego elementem jest serwis internetowy, będący częścią ogólnoświatowego systemu wymiany informacji na temat bioróżnorodności biologicznej. Prezentuje on najważniejsze zagadnienia dotyczące tej tematyki, np. w formie opracowań autorskich, o zasobach genowych roślinnych i zwierzęcych, zasobach leśnych czy GMO.

Najważniejsze projekty na poziomie wojewódzkim, których celem jest integracja i udostępnienie społeczeństwu możliwie kompletnej informacji o środowisku przyrodniczym województwa śląskiego oraz poprawa systemu zarządzania środowiskiem i zagospodarowaniem przestrzennym, to:

 • Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP). Projekt realizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (Zarząd Województwa Śląskiego). Celem projektu jest budowa wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym i opisowym, umożliwiającej zarządzanie nimi oraz przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej. ORSIP tworzą podsystemy dziedzinowe, tzw. moduły, w tym moduł Przyroda, Ochrona Środowiska i OPI-TPP (tereny poprzemysłowe).
 • Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP. Projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego. Celem projektu jest stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji i baz danych o przyrodzie ożywionej i nieożywionej województwa śląskiego.
ORSIP  BioGeoSilesia

Niektóre z wyżej opisanych zbiorów danych przestrzennych stanowią komponent Krajowej i Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Koncepcja Infrastruktury Danych Przestrzennych (Spatial Data Infrastructure, SDI) realizowana jest na poziomie krajowym, europejskim i światowym, a jej głównym celem jest wprowadzenie porządku w obszarze informacji przestrzennej.

Pierwsze wysiłki w zakresie standaryzacji informacji przestrzennej na świecie podejmowano na przełomie lat 80 i 90. Budowa krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest wypełnieniem ustawowego obowiązku, nałożonego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), będącej transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2007/2/WE z dnia 15 maja 2007 r. zwanej dyrektywą INSPIRE. Przez infrastrukturę informacji przestrzennej rozumie się opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

Budowa IIP umożliwia powszechne, jednolite i szczegółowe opisanie istniejących w Polsce zasobów danych przestrzennych, objętych kompetencjami różnych organów, instytucji rządowych i samorządowych, a także optymalizację pozyskiwania i utrzymania zasobów danych przestrzennych, jak również dostęp do kompleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania, przeznaczeniu terenu oraz jego walorach gospodarczych i przyrodniczych.

Załączniki:
Pobierz plik (Instytucje-organizacje_dane-przyrodnicze_WSL_2016-05-11.xls)Instytucje-organizacje_dane-przyrodnicze_WSL_2016-05-11.xls[Wybrane instytucje i organizacje gromadzące dane przyrodnicze z terenu woj. śląskiego]42 kB