Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest muzeum wielodziałowym. W jego skład wchodzą działy merytoryczne: Dział Archeologii, Dział Etnografii, Dział Kresów i Kultur Pogranicza, Dział Przyrody, Dział Sztuki, Dział Edukacji oraz działy pomocnicze jak np. Dział Promocji i Imprez czy Biblioteka. Pracownicy działów merytorycznych prowadzą własną działalność wystawienniczą, badawczą oraz przygotowują publikacje ze swojej dziedziny.

Dział Przyrody

Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ze swoim liczącym ponad 500 000 okazów zbiorem, jest największym takim działem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na całość zbioru składają się kolekcje zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Do najcenniejszych i najbogatszych należą kolekcje entomologiczne oraz ornitologiczne. Obie plasują się pod względem liczebności na czwartym miejscu w kraju.

Działalność naukowa obejmuje prace nad zbiorami oraz badania terenowe. Dzięki prowadzonym badaniom terenowym, zakupom i darom, do zbioru Działu Przyrody trafiają także niezwykle cenne i unikalne kolekcje autorskie. Decydujące znaczenie w tej dziedzinie ma współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym.

Od lat 80. minionego wieku gromadzone są w Muzeum ornitologiczne dane faunistyczne z regionu, głównie w efekcie współpracy z Górnośląskim Kołem Ornitologicznym SO PTZool. Ta największa na Górnym Śląsku baza danych w ostatnich latach uzupełniana jest także o informacje dotyczące płazów, gadów i ślimaków słodkowodnych. Są one stopniowo udostępniane w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności oraz globalnej sieci informacji o bioróżnorodności GBiF.

Dział Przyrody prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność wystawienniczą oraz edukacyjną. W ciągu ostatnich 15 lat powstało kilkanaście wystaw czasowych prezentowanych w ponad sześćdziesięciu instytucjach kultury w całej Polsce. Obecnie powstają kolejne części, interaktywnej, stałej wystawy pt. „Przyroda Górnego Śląska". Serie wydawnicze Działu Przyrody trafiają na drodze wymiany do ok. 150 instytucji na całym świecie.

Istotny zakres działalności to również współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody oraz opiniowanie przedsięwzięć związanych z ochroną bioróżnorodności w regionie.

Źródło: http://mgb.nazwa.pl/muzeum_mbtmedia/dzialy/dzial-przyrody

Katalog zbiorów przyrodniczych

Zbiory Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu należą do największych kolekcji tego typu w Polsce. W ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Digitalizacja”, w latach 2012 i 2014 zrealizowano wyposażenie pracowni i stanowisk digitalizacyjnych oraz przygotowanie obiektów do digitalizacji i pilotażową digitalizację wybranych kolekcji. Całkowita wartość obu projektów wyniosła 638 322 PLN.

Ze względu na specyfikę zbiorów konieczne było, przed przystąpieniem do ich digitalizacji, przeprowadzenie gruntownej reorganizacji zaplecza magazynowego. Zbiory pochodzenia organicznego są w znacznie większym stopniu narażone na zniszczenia i uszkodzenia spowodowane przez szkodniki muzealne czy też zmienne warunki mikroklimatyczne. Już w drugiej połowie lat 90. rozpoczęto reorganizacje magazynów kręgowców, a w następnej kolejności magazynów bezkręgowców. Przez ponad 20 lat w ramach wielu projektów zewnętrznych dotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz fundusze uzyskiwane w ramach projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, standardy przechowywania większości zbiorów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego nie odbiegają od standardów wiodących placówek muzealnych w Europie. Od 2012 roku rozpoczęło systematyczne prace i inwestycje związane z przygotowaniem zbiorów przyrodniczych do ich prezentacji on-line. Ze względu na dużą liczbę obiektów, które zostały zgromadzone w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, w ponad 100-letniej historii, celem strategicznym pierwszego etapu było utworzenie i wyposażenie, obok pracowni digitalizacji, stanowisk do makro- i mikrodigitalizacji, w pomieszczeniach magazynów Działu Przyrody. Digitalizacja kolekcji prowadzona w pomieszczeniach magazynowych, bez konieczności przenoszenia obiektów, zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo digitalizowanym zbiorom. Ruch muzealiów przyrodniczych, a zwłaszcza ich przemieszczanie poza magazyny, wymaga przestrzegania  bardzo rygorystycznych, często kosztownych, procedur. Równocześnie z inwestycjami prowadzone były intensywne prace nad cyfryzacją katalogów zbiorów, których część udostępniana jest w bazach i zasobach zewnętrznych (KSIB i BioMap).

Informacja o zbiorach i kolekcjach, nie tylko najcenniejszych, ale również tych najbardziej zagrożonych (ze względu na swą specyfikę), stopniowo udostępniana jest on-line. Utrwalenie i udostępnienie cyfrowego obrazu to, obok zabezpieczania materialnych dowodów, równie ważna forma zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Katalog zbiorów przyrodniczych Muzeum Górnośląskiego (owady, ptaki, rośliny)

Źródło: http://przyroda.muzeum.bytom.pl/

Wystawa stała "Przyroda Górnego Śląska"

Oglądając wystawę "Przyroda Górnego Śląska", wkraczamy do magicznego świata przyrody, na co dzień niedostępnego i niemożliwego do podejrzenia w tak urozmaiconej formie. Wycinki rzeczywistości prezentowane w dioramach dają sposobność poznania z bliska zwierząt w ich naturalnym środowisku. Ułatwiają ponadto zrozumienie procesów ukrytych przed wzrokiem człowieka – m.in. życia rodzinnego zwierząt oraz etapów łańcucha pokarmowego.

Zwierzęta ukazane są w naturalnych pozycjach, podczas typowych dla nich czynności – śpiewu, walki, budowy gniazda, poszukiwania pokarmu. Podobnie jak w przyrodzie, tak i tu wybrane gatunki mają swoje rytualne czynności, przedstawione są interakcje międzyosobnicze, a także międzygatunkowe – wzajemna adoracja, ostrożność, strach czy ucieczka.

Wystawa aktualnie składa się z trzech części – "Lasy", "Wody i mokradła" oraz "Pola i łąki". W przygotowaniu jest "Środowiska miejskie". O kształcie ekspozycji decyduje także inny podział, na pory roku – lisy ukazane są wiosną, borsuki latem, a dziki zimą, zadbano też o dopasowanie „zachowania” zwierząt do odpowiednich pór dnia.

Czytaj więcej: http://muzeum.bytom.pl/?exhibition=przyroda-gornego-slaska&exhibition_date=2017-03-10

wystawaPrzyrodaGornegoSlaska MB

Zdjęcie ilustracyjne: "Przyroda Górnego Śląska - lasy, wody, mokradła", fot. Piotr A. Jeleń, Wiadomosci24.pl