Urząd Miasta Katowice oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych rozpoczęły prace w dolinie rzeki Ślepiotki ingerujące w koryto potoku. Prace te polegają na wycince drzew porastających skarpy potoku. Planowane jest także umocnienie koryta betonowymi kształtami na odcinku pomiędzy mostem na ul. Śląskiej, a ul. Piotrowicką. Sprzeciw w tej sprawie wyraziło Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w swoim piśmie do Prezydenta Katowic Piotra Uszoka z dnia 2.03.2012.

Działania takie stoją w sprzeczności nie tylko z obecnymi trendami zmierzającymi do przywracania korytom rzecznym ich naturalnego kształtu, ale i z prawem europejskim (Ramową Dyrektywą Wodną). Ignorują także uchwalony przez Radę Miejską Katowic w 1999 r. „Program ochrony dolin rzecznych i ich odbudowy”. Co więcej, taka ingerencja w koryto potoku jest niezgodna z zobowiązaniem Katowic do szczególnej troski o stan ekologiczny rzeki Ślepiotki, podjętym w ramach międzynarodowego projektu REURIS. W ramach tego projektu dokonano wcześniej rewitalizacji innego fragmentu doliny Ślepiotki, co budzi dodatkowe wątpliwości o zasadność podejmowanych obecnie działań.

slepiotka-1 fot. R.Bula
slepiotka-2 fot. R Bula
.