Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaplanował wycięcie 4,5 tys. drzew oraz uregulowanie potoków Kamienicki I, Kamienicki II, Starobielski i Niwka na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej. Planowanie działania byłyby realizowane w ramach zadań „Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r. w obrębie zlewni rzeki Białej”.

Plany te spotkały się z silnym sprzeciwem organizacji pozarządowych i okolicznych mieszkańców. Dnia 16 lipca 2012 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Bielsko-Biała petycja z ponad 1200 podpisami zebranymi przez Stowarzyszenie Olszówka wraz z Fundacją Pozytywnych Zmian. Podpisy pod petycją były zbierane m.in. podczas happeningu zorganizowanego przez Fundacje Pozytywnych Zmian dnia 4 lipca 2012 r. na Placu Chrobrego w Bielsku-Białej.

W swojej petycji mieszkańcy tych terenów napisali: ”(…)Potoki w „Dolinie Gościnnej” w Kamienicy, górne części potoku Starobielskiego i Niwki nigdy, nawet w trakcie największych powodzi, nie zagrażały nam i naszym domom. Płyną one w głębokim jarze i jeszcze dodatkowo w głębokim korycie, a rosnące na jego brzegach drzewa spowalniają bieg wody podczas wezbrań.

Niestety, wciąż pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej podejmowane są działania nie mające faktycznego uzasadnienia, a wręcz negatywnie wpływające na bezpieczeństwo ludzi i stan środowiska. Dnia 21 czerwca 2010 r. Państwowa Rada Ochrony Przyrody zajęła stanowisko w sprawie koniecznej reformy ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. Postuluje w nim zwiększenie roli nietechnicznych środków w ochronie przeciwpowodziowej, polegające na wspieraniu naturalnej retencji m.in. poprzez zwiększanie lesistości. Planowana wycinka w Bielsku-Białej jest pełnym zaprzeczeniem tych postulatów. Należy mieć nadzieję, że nie dojdzie ona do skutku.

„Dolina Gościnna” jest bardzo atrakcyjnym miejscem zarówno pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowym. Na terenie tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego można spotkać wiele ciekawych roślin i zwierząt - wodnych, leśnych i łąkowych. Planowane prace, tj. wycinka drzew i regulacja cieków, mogą jednak przyczynić się do zniszczenia walorów tego miejsca.

goscinna_dol1-jzachara goscinna_dol2-jzachara goscinna_dol3-jzachara
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej (fot. J. Zachara)