Analizując problem masowej wycinki drzew w Parku Śląskim  w Chorzowie można odnieść wrażenie, że niebawem Park ten stanie się terenem zupełnie pozbawionym drzew. W 2011 roku wycięto ponad 5000 drzew, w tym roku planowane jest usunięcie kolejnych 3382.

Rocznik Statystyczny Województw (GUS, 2011) podaje, że województwo śląskie w 2010 roku było 5 pod względem lesistości (31,8%) województwem w Polsce. Jednocześnie było drugim (4638,5 tys. mieszkańców), po woj. mazowieckim, najbardziej zaludnionym województwem w kraju. Największa gęstość zaludnienia oraz największe uprzemysłowienie ma miejsce w centralnej część województwa śląskiego. Tutaj właśnie – w aglomeracji górnośląskiej – znajduje się Park Śląski będący, jak podaje  strona internetowa parku, unikatową „oazą zieleni” Na obszarze Parku wydzielić można tereny zieleni urządzonej oraz tereny leśne, których obecność była z jednym z założeń przy tworzeniu parku. Park Śląski stanowi zatem wyśmienite tereny rekreacyjne dla okolicznej ludności, a także spełnia wiele równie ważnych funkcji przyrodniczych. Warto tutaj przypomnieć funkcje pozagospodarcze lasu, który reguluje gospodarkę wodną, chroni przed negatywnymi skutkami działalności przemysłowej i klęskami żywiołowymi, jest ośrodkiem życia wielu roślin i zwierząt, pełni również funkcje rekreacyjne, wiatrochronne i krajobrazowe.

Wycinka drzew zaplanowana została w leśnej części Parku Śląskiego. Zgodę na nią wydał Urząd Miasta Chorzowa w oparciu o opinię biegłego, który uznał iż drzewa te zagrażają bezpieczeństwu ludzi. W ramach rekompensaty przewidziano nasadzenie jedynie 580 drzew i to nie w miejscu gdzie prowadzona  jest wycinka.

Nie dziwią więc protesty mieszkańców, jak i stowarzyszeń NASZ PARK, Tradycja i Wsparcie, Klubu Gaja oraz brak akceptacji  Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska  dla tych działań , ponieważ wyciąć las jest łatwo lecz jego odbudowa wymaga pracy, a przede wszystkim czasu, w którym drzewa urosną i wytworzy się biocenoza lasu zasiedlonego przez różne gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Pod dyskusję poddawana jest opinia biegłego, w oparciu o którą wydano zezwolenie na cięcia. Wiele wskazuje na to, że została ona przeprowadzona nierzetelnie. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które sprawą ma się zająć w sierpniu.

Park jest chlubią aglomeracji katowickiej i miejscem, do którego chce się wracać licznej grupie jej mieszkańców. Wśród zwartej zabudowy miejskiej stanowi on namiastkę bogactwa przyrodniczego, które pozwala człowiekowi prawdziwie odpocząć. Nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim władze parku powinny zadbać o to, aby aktualne pozostały pierwotne założenia zieleni  przyświecające tworzeniu WPKiW, jak również informacje zamieszczone na stronie internetowej, zgodnie z którymi tereny parku są miejscem rekreacji dla ludzi i ostoją dla flory i fauny. Infrastruktura rekreacyjna powinna być uzupełnieniem terenów zieleni, nie może jednak ich ograniczać i zastąpić. Należy także przypomnieć, że jednym ze strategicznych celów rozwojowych Parku jest ochrona wartości przyrodniczych.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
http://www.parkslaski.pl/o-parku/park-slaski.html
http://www.nasz-park.pl/

http://www.mojedrzewa.pl/dodatki/artykuly/chorzow/chorzow.php