Niepewna jest przyszłość stanowiska storczyka – lipiennika Loesela w Dąbrowie Górniczej. To położne w pobliżu południowej granicy zwartego zasięgu tego gatunku stanowisko jest głównym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”. Niestety, od kilu lat w obszarze tym podejmowane są działania silnie szkodzące lipiennikom. I do tej pory organy ochrony środowiska nie wykryły sprawców tych działań.

W 2010 r. prowadzono w tym rejonie wycinkę drzew połączoną z budową dróg i rowów odwadniających. Właściwa wilgotność siedliska jest kluczowa dla trwania populacji lipiennika Loesela, stąd rowy odwadniające stanowiły znaczne zagrożenie. Odpływ wód udało się zatrzymać, jednak w maju 2015 r. wykryto nowe, jeszcze poważniejsze zagrożenie. Na stanowisku nasadzony został rdestowiec ostrokończysty (japoński). To niezwykle ekspansywny, obcy gatunek rośliny, który rozrasta się bardzo szybko, zagłuszając inne rośliny. Jest przy tym bardzo trudny do usunięcia – nawet bardzo małe fragmenty rośliny pozostawione w glebie szybko odrastają. Dopuszczenie do rozrostu rdestowca może oznaczać koniec stanowiska lipiennika. Na obszarze chronionym zostało stwierdzonych co najmniej 150 kłączy rdestowca, wsadzonych także w płatach siedliska lipiennika Loesela oraz innych gatunków podlegających ochronie prawnej.

rdestowiec

Nielegalne nasadzenie rdestowca ostrokończystego

Należy zaznaczyć, że rdestowiec ostrokończysty jest ujęty w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260), a wiec zgodnie z art. 120, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627) zabronione jest wprowadzanie go do środowiska pod karą aresztu albo grzywny.

Dotychczasowe działania podejmowane na stanowisku lipiennika Loesela w Dąbrowie Górniczej grożą utratą tego stanowiska. Może zachodzić podejrzenie, że są to działania celowe, ukierunkowane na usunięcie przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej” i zniesienie ochrony tego obszaru.

Apelujemy do samorządowych i rządowych organów ochrony środowiska oraz właścicieli i zarządców terenów położonych na obszarze Natura 2000 o podjęcie niezbędnych działań naprawczych i kontrolnych oraz świadczących o społecznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego tego miejsca o znaczeniu europejskim w skali miasta Dąbrowa Górnicza, województwa śląskiego i Polski.