Pragnę zwrócić uwagę na postępującą degradację rzeki Leśnicy (Lesznicy) w Wodzisławiu Śląskim. Jest to główny ciek, chociaż stosunkowo nieduży, przepływający przez Wodzisław Śląski, ważny dla zachowania walorów przyrodniczych miasta. Dolina rzeki stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, których większość podlega ochronie prawnej. Występują tu między innymi: bażant (Phasianus colchicus), czajka (Vanellus vanellus), czapla siwa (Ardea cinerea), gąsiorek (Lanius collurio), łozówka (Acrocephalus palustris), piecuszek (Phylloscopus trochilus), słowik szary (Luscinia luscinia) i słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos). Pojawiają się także ptaki wodne, takie jak: kokoszka (Gallinula chloropus), krzyżówka (Anas platyrhynchos) i łyska (Fulica atra). Nad Leśnicą w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Bojowników, znajduje się pomnik przyrody – wierzba krucha „Kazimiera” o obwodzie 6,6 m. Jest to wierzba o największym obwodzie w województwie śląskim i jedna z najgrubszych wierzb w Polsce.

Leśnica rozpoczyna swój bieg w Radlinie, a następnie płynie przez tereny gmin: Wodzisław Śląski, Gorzyce i Godów. Całkowita długość rzeki wynosi około 21 km, a w granicach Wodzisławia Śląskiego, po połączeniu z potokami Jedłownickim i Radlińskim, liczy 10,8 km. Leśnica jest dopływem rzeki Szotkówki, po połączeniu z którą wpada do Olzy przy granicy Polski z Republiką Czeską.

Na obszarze Wodzisławia Śląskiego dolina Leśnicy jest odbiorcą wielu zanieczyszczeń, zarówno odprowadzanych do wód, jak również składowanych na brzegach rzeki. Zły stan wody w rzece zauważalny jest już na odcinku, przy którym rośnie wspomniana pomnikowa wierzba. Nielegalne dopływy ścieków znajdują się między innymi przy ulicy Więźniów Politycznych (dzielnica Radlin II) oraz w okolicy ulic Rybnickiej i Jastrzębskiej. Niejednokrotnie, bezpośrednio do Leśnicy odprowadzane są ścieki bytowe z prywatnych posesji. Głównym powodem zanieczyszczenia rzeki jest jednak działalność lokalnych przedsiębiorstw, takich jak Koksownia „Radlin” mieszcząca się przy ulicy Hutniczej w Radlinie.

Na terenach przylegających do rzeki dostrzec można liczne nielegalne wysypiska śmieci, wpływające niekorzystnie zarówno na estetykę miejsca, jak i tutejszą przyrodę. Zanieczyszczenia nadbrzeża, takie jak: plastikowe torby i butelki oraz inne odpady, stanowią największy problem w rejonie ulicy Targowej, gdzie dawniej mieściła się zajezdnia autobusowa WPK w Wodzisławiu Śląskim. Wyrzucane śmieci również nie pozostają bez wpływu na czystość wody w rzece. Jak zauważają mieszkańcy dzielnicy Radlin II, z rzeki wciąż wydobywają się w niektórych miejscach nieprzyjemne zapachy. Szczególnie odczuwalne jest to przy ulicy Rybnickiej.

Poprawie stanu środowiska naturalnego, wskutek budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, ma służyć realizowany od 2010 roku projekt pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. W ramach tego projektu planowane jest wybudowanie 10 nowych przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej o długości ponad 120 km, do której podłączone zostaną posesje mieszkańców gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce i Marklowice. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Prowadzi go Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, które uzyskało na ten cel dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niestety, wbrew założeniom projektu, rzeka Leśnica w dalszym ciągu jest zanieczyszczana, a jej przyrodnicze otoczenie degradowane.

Niekorzystna sytuacja, dotycząca doliny Leśnicy w Wodzisławiu Śląskim, wymaga uregulowania, gdyż pozostaje w sprzeczności z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), która określa w jaki sposób właściciele nieruchomości powinni postępować z powstającymi na ich terenie ściekami.

Materiał strony opracowano 26.06.2012 r. Autor opracowania: Michał Fus.
(www.wodzislawskilas.cba.pl)

RzLesnica

RzLesnica_smieci2 RzLesnica_spstsciekow
Rzeka Leśnica
fot. M. Fus
Nielegalne wysypiska śmieci
na brzegu rzeki Leśnicy
fot. M. Fus
Spust ścieków
przy ul. Więźniów Politycznych
fot. M. Fus