Trwa spór o rozbudowę ośrodka narciarskiego na Pilsku w Beskidzie Żywieckim, w gminie Jeleśnia. Nieco zaniedbywany ostatnimi czasy ośrodek został w 2012 roku odkupiony od Gliwickiej Agencji Turystycznej przez spółkę CTE, która w tym samym roku przystąpiła do modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury narciarskiej na Pilsku.

Dnia 19 listopada 2012 r. miała miejsce wizja terenowa, przeprowadzona przez stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej, podczas której wykazano i udokumentowano na fotografiach skalę robót prowadzonych na Pilsku. Nie udało się jednak potwierdzić posiadania przez inwestora stosownych, wymaganych polskim prawem pozwoleń na wykonywane prace. Wycięto liczne świerki, stanowiące drzewostan górnoreglowego boru świerkowego, prowadzono zakrojone na szeroką skalę prace ziemne, w tym niwelację terenu, a ponadto zbudowano dwa zbiorniki retencyjne. Według wyjaśnień inwestora, prace polegały na zabezpieczeniu aktywnego osuwiska, drzewa nie były wycinane, a usunięto jedynie zalegające karpy korzeniowe, natomiast dwa zbiorniki retencyjne istniały tu już wcześniej.

O sprawie, w komunikacie prasowym z dnia 26 listopada 2012 r., poinformowała na swojej stronie internetowej Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Jako, że wiele wskazuje na to, że wykonane zostały prace, na które nie uzyskano pozwolenia, 22 listopada 2012 r. Pracownia złożyła doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Żywcu. Ponieważ zachodzi podejrzenie, że prowadzone prace mają charakter samowoli budowlanej, stowarzyszenie złożyło również wniosek o wstrzymanie prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu. Sprawą zajęła się również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, wszczynając własne postępowanie administracyjne w tej sprawie. Doniesienia te spotkały się ze znaczącym niezadowoleniem mieszkańców Korbielowa, którzy w inwestycji upatrują szansy na znaczący rozwój Gminy, w tym powstanie nowych miejsc pracy i przyciągnięcie większej ilości turystów. Mieszkańcy, popierający inwestora, szybko zawiązali Ruch Społeczny Obrony Pilska i organizowali pikiety. Wspiera ich wielu lokalnych samorządowców. Do tej pory brak porozumienia między działaczami Ruchu Społecznego Obrońców Pilska, a przedstawicielami Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Żadne z planowanych spotkań nie doszło do skutku.
10 grudnia 2012 r. mieszkańcy Korbielowa z Ruchu Społecznego Obrony Pilska uniemożliwili urzędnikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, którym towarzyszyli przedstawiciele Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, dokonania wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji. Wizja ta była zapowiedziana i jest standardowym, przewidzianym prawem elementem postępowania administracyjnego w takich przypadkach. Z powodu blokady nie udało się przeprowadzić żadnych czynności administracyjnych.

Postępowania prowadzone przez organy właściwe dla sprawy trwają. Ich wynik jest niezależny od tego, czy zostanie wypracowane jakieś porozumienie między Pracownią a Ruchem Obrońców Pilska (choć na razie niewiele na to wskazuje), gdyż prowadzone postępowania mają za zadanie jedynie wyjaśnienie, czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z prawem. Jeśli tak jest, mieszkańcy Korbielowa mogą być spokojni o realizację tego ważnego dla nich przedsięwzięcia. Jeśli natomiast okaże się, że inwestor działa niezgodnie z prawem, powinien naprawić wyrządzone w środowisku szkody i wstrzymać wszelkie prace, na które nie uzyskał stosownych zezwoleń. Wynika to jedynie z przepisów polskiego prawa i faktu ich przestrzegania, bądź łamania, nie zaś, jak to niejednokrotnie jest prezentowane, złej woli organizacji ekologicznych, które nie tworzą żadnych nowych przepisów, a stoją jedynie na straży przestrzegania istniejących.

Sprawa Pilska jest jednym z najgłośniejszych w ostatnich latach konfliktów między rozwojem infrastruktury narciarstwa zjazdowego a przepisami prawa ochrony środowiska. Budzi ona wiele emocji, ze względu na nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej, jaką daje mieszkańcom Korbielowa realizacja inwestycji, a także ze względu na wartości przyrodnicze tego miejsca, które łatwo można zniszczyć. Pilsko jest miejscem szczególnie cennym przyrodniczo – znajduje się w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego, a jednocześnie na terenie obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki" (funkcjonują tu równolegle dwa obszary naturowe, utworzone na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej). Na stokach tej góry znajduje się również rezerwat przyrody „Pilsko". Jest to miejsce występowania ściśle chronionych ssaków drapieżnych, takich jak np. wilki i niedźwiedzie brunatne oraz rzadkich ptaków, jak m.in. cietrzewie i głuszce. W znacznej mierze zachowała się tu także typowa górska roślinność. Pilsko to najwyższy, po Babiej Górze, szczyt w Beskidzie Żywieckim i najwyższy w województwie śląskim. W parze z unikatową przyrodą, występują tu bardzo korzystne warunki do uprawiania narciarstwa. Ciężko pogodzić te dwa walory Pilska. Ostatecznie w tej kwestii zadecydują przepisy prawa, które jasno regulują w jaki sposób i w jakim zakresie prace inwestycyjne mogą być wykonywane, aby nie wyrządzały znaczącej szkody w środowisku.

zabudowa pilsko rez pilsko swierczyny pilsko
Zabudowa Hali Miziowej pod Pilskiem (fot. K. Sokół) Tablica w rezerwacie przyrody "Pilsko" (fot. K. Sokół)
Świerczyny na stokach Pilska (fot. K. Sokół)