NiechZyja

Celem Kampanii Niech Żyją! jest skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych. Oznacza to konieczność zmiany jednego aktu prawnego: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. 2005 nr 45, poz. 433). W rozporządzeniu tym, Minister Środowiska na mocy Art. 5 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 127, poz. 1066) określa listę zwierząt, na które wolno (mając odpowiednie uprawnienia) polować. Aktualnie na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków ptaków:

 • jarząbek Tetrastes bonasia,
 • bażant Phasianus ssp.,
 • kuropatwa Perdix perdix,
 • gęgawa Anser anser,
 • gęś zbożowa Anser fabalis,
 • gęś białoczelna Anser albifrons,
 • krzyżówka Anas platyrhynchos,
 • cyraneczka Anas crecca,
 • głowienka Aythya ferma,
 • czernica Aythya fuligula,
 • grzywacz Columba palumbus,
 • słonka Scolopax rusticola,
 • łyska Fulica atra.

Jedną z pierwszych inspiracji do rozpoczęcia kampanii była książka Zenona Kurczyńskiego pt. „Farba znaczy krew”, pisana z perspektywy byłego myśliwego. Podwaliny kampanii stanowiła również akcja „Kaczki dla dzieci, nie dla myśliwych” Mateusza i Sławomira Zielińskich, którzy już od 2007 r. działają na rzecz skreślania ptaków z listy zwierząt łownych. Obecnie do kampanii przyłączyło się wiele organizacji, m.in. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Ptaki Polskie oraz Fundacja Viva!

W 2012 roku podejmowane były już inicjatywy (m.in. przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP „Salamandra”, Klub Przyrodników i Ptaki Polskie) mające na celu przesunięcie terminu polowań na kaczki i łyski. Zgodnie z obowiązującym prawem, okres polowań na nie rozpoczyna się 15 sierpnia, kiedy pisklęta kaczek często pływają jeszcze ze swoją matką i nie są zdolne do lotu.

Kampania Niech Żyją! jest próbą wprowadzenia zmiany jeszcze dalej idącej, a mianowicie całkowitego zakazu polowań na ptaki. Przemawia za tym wiele argumentów. Podczas polowań na ptaki należące do gatunków wpisanych na listę zwierząt łownych ginie wiele ptaków objętych ochroną gatunkową. Oznaczanie wielu gatunków w terenie jest trudne, a w nocy często niemożliwe (prawo dopuszcza jednak polowania po zmierzchu). Polowania, w związku z używaną amunicją ołowianą, są źródłem ołowiu wprowadzanego w ten sposób do środowiska w znacznych ilościach. Ołów jest pierwiastkiem szkodliwym, o toksycznym działaniu na organizmy żywe. Ptaki nie powodują znaczących strat w uprawach. Nie jest prowadzony monitoring tego zjawiska, jednak wydaje się, że jest ono marginalne i można mu łatwo zapobiegać w sposób inny niż odstrzał. Co więcej, ptaki uznane za łowne mają w przyrodzie naturalnych drapieżników, ich populacje podlegają więc regulacji w sposób naturalny. Mięso ptasie pozyskane w ramach polowań nie ma praktycznie żadnego znaczenia gospodarczego. Nie bez znaczenia pozostają także względy etyczne.

W świetle powyższych argumentów zabijanie ptaków można uznać za szkodliwe wobec przyrody (nie tylko ptaków) i nieuzasadnione gospodarczo. Najbardziej cierpią oczywiście ptaki łowne. Badania prowadzone nad gęsiami wskazują, że polowania to dla nich nie tylko cierpienie fizyczne, ale i psychiczne. Ptaki należące do jednego stada lub rodziny niejednokrotnie są ze sobą bardzo zżyte i podobnie jak ludzie mogą cierpieć po śmierci swoich towarzyszy.

Do Kampanii Niech Żyją! może przyłączyć się każdy. Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do Ministra Środowiska o zmianę rozporządzenia dotyczącego gatunków łownych i tym samym delegalizację polowań na ptaki. Petycję można podpisać on-line na stronie:
http://www.petycje.pl/petycja/8907/niech_%C5%BByjs!_petycja_za_skrezleniem_dzikich_ptakow_z_listy_zwierzst_lownych.html

Więcej informacji o kampanii i sposobach jej wsparcia na stronie: http://niechzyja.pl

krzyzowka l
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Fot. K. Sokół 
lyska
Łyska Fulica atra
Fot. K. Sokół
czernica
Czernica Aythya fuligula
Fot. K. Sokół