StrategiaOP logo2

Dnia 12 listopada 2012 roku, Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr IV/28/2/2012, przyjął "Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030". To pierwszy tego typu dokument o randze regionalnej przyjęty w Polsce.

 

Preambuła Strategii:

"W trosce o dobro i przyszłość mieszkańców województwa śląskiego
Doceniając bogactwo i różnorodność zasobów przyrody regionu
Realizując politykę rozwoju w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w poczuciu dbałości o jakość życia i dążąc do zapewnienia możliwości rozwoju dla kolejnych pokoleń
Działając na rzecz zachowania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze regionu
przyjmujemy
Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030". 

 

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego jest pierwszą w Polsce strategią regionalną, opracowaną zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej (2007). Pierwszeństwo to nie jest przypadkowe, lecz wynika ono z trzech przesłanek:

  1. nadmierna w przeszłości eksploatacja zasobów przyrody województwa śląskiego przyczyniła się do zniszczenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz degradacji jakości życia i zagrożenia zdrowia człowieka w skali wyjątkowej w Polsce, jak i w Europie;
  2. niszczenie, przekształcanie, degradacja i zagrożenia przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej społeczeństwa oraz rozwoju potencjału naukowo-badawczego, technicznego i technologicznego województwa śląskiego;
  3. szybka utrata zasobów dziedzictwa przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego wskutek dynamicznego rozwoju opartego na gospodarce wolnorynkowej zagraża tożsamości regionalnej i lokalnej.

Te negatywne dla przyrody i społeczeństwa doświadczenia sprawiają, że działania – tak obecne, jak i przyszłe – niezbędne do zachowania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego oraz zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego, należą do podstawowych i priorytetowych dla samorządowej wspólnoty mieszkańców województwa śląskiego.

Strategia przedstawia wizję, misję oraz cele strategiczne, kierunki działań i przedsięwzięcia istotne dla ochrony przyrody województwa śląskiego, niezbędne do realizacji dla osiągnięcia wyznaczonej wizji. Ta część dokumentu powstała na podstawie diagnozy, analizy SWOT, identyfikacji problemów oraz potrzeb w zakresie ochrony przyrody. Dla skutecznego wdrażania Strategii przedstawiono zasady i wytyczne, wskazano źródła finansowania, a także opracowano wskaźniki, za pomocą których możliwy będzie monitoring realizacji postanowień Strategii.

Wizja, misja, cele strategiczne i kierunki działań Strategii Ochrony Przyrody (plik PDF).

Dla realizacji Strategii opracowano listę przedsięwzięć regionalnych, zdefiniowanych jako grupa projektów, zadań i działań za pomocą których możliwe będzie osiągnięcie celów strategicznych Strategii. Zgodnie z przyjętym czasookresem, przedsięwzięcia zostały podzielone na krótkoterminowe (do roku 2020) i długoterminowe (do roku 2030). Poniższe zestawienie przedsięwzięć nie jest listą zamkniętą, czyli nie wyczerpuje wszystkich przedsięwzięć, projektów czy zadań odnoszących się do przyrody, które będą realizowane w województwie śląskim do 2030 roku. Zrealizowanie przedsięwzięć uzależnione będzie w głównej mierze od sytuacji finansowej podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Strategii. Pełny opis przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.

Przedsięwzięcia Okres realizacji
do 2020 r.
Okres realizacji
do 2030 r.
Samorządowe Forum Ochrony Przyrody i Krajobrazu Województwa Śląskiego    
Program Ochrony Przyrody i Krajobrazu Województwa Śląskiego    
„Przywracamy do Natury” – restytucja wymarłych gatunków roślin i zwierząt    
Wymieranie? STOP!    
Georóżnorodność naszym skarbem    
Tożsamość zapisana w krajobrazie    
„Druga szansa” – Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt    
„Poznaj i chroń” – Dekada badań przyrodniczych    
Park Naukowo-Technologiczny „Natura Silesiae”    
Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej (SCEE)    
Szlak zabytków przyrody województwa śląskiego    
Strażnicy Przyrody    
Regionalny system obszarów chronionych (RSOCh)    
Zagrożona przyroda naszych pól, łąk i pastwisk    
„W obronie rodzimej przyrody” – zapobieganie i zwalczanie inwazji obcych gatunków roślin i zwierząt    
Doliny rzeczne – korytarze życia    
Budowa modułu „Dziedzictwo Przyrody” jako integralnej części
Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP)
   
Przyrodnik Śląski    

 

Prace nad dokumentem rozpoczęły się 30 lipca 2009 roku, wraz podjęciem uchwały Sejmiku o przystąpieniu do opracowania Strategii (Uchwała Nr 1967/290/III/2009). Opracowanie Strategii powierzono Wydziałowi Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W pracach nad Strategią, czynny udział brali również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, samorządy ościennych województw, organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne, uczelnie wyższe oraz środowiska naukowo-badawcze, m.in. w ramach organizowanych warsztatów, spotkań roboczych i konsultacji społecznych.

"Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030" stanowi wkład województwa śląskiego w realizację Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej (2007) oraz celów proklamowanego przez ONZ Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej (2010). Jest także częściową realizacją Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/14/17/1999 z dnia 20 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia dokumentu "Założenia Polityki Ekologicznej Górnego Śląska” oraz przekazania go do dalszej pracy nad stworzeniem całościowego dokumentu na temat Polityki Ekologicznej Województwa Śląskiego. Strategia Ochrony Przyrody wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” i stanowi jej specjalistyczne rozwinięcie w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu. Niniejszy dokument jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Kraju 2020, która wskazuje, że zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia i realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. Strategia umożliwi uporządkowanie działań podejmowanych w województwie śląskim przez wszystkie podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony przyrody oraz z nią powiązane.

Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poświęcona Strategii Ochrony Przyrody (tekst Strategii, uchwały, sprawozdania i in.):

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1255606479&id_menu=492

pdfStrategiaOchronyPrzyrodyWSL2030.pdf3.99 MB

pdfStrategiaOchronyPrzyrody_wizja-misja-cele_tab.pdf169.64 KB