Na obszarach leśnych występują wszystkie typy gleb, jakie wykształciły się na obszarach użytkowanych rolniczo, a ponadto kilka swoistych dla lasów. Poniżej zestawiono gleby leśne i odpowiadające im typy siedliskowe lasu. Właściwościami fizyko-chemicznymi i biologicznymi, wykształceniem poziomów genetycznych i za­wartością materii organicznej gleby leśne różnią się nieco od gleb rolnych, które poddawane są od wieków zabiegom pratotechnicznym.

Gleby siedlisk leśnych w lasach RDLP Katowice
TYP SIEDLISKOWY LASU WYSTĘPUJĄCE TYPY I PODTYPY GLEB % POWIERZCHNI LEŚNEJ
Bór suchy
Bs
Gleby bielicowe, bielicowe właściwe 0,4
Bór świeży
Bśw
Gleby bielicowe, bielicowe właściwe, bielicowane, bielice, rdzawe 12,5
Bór wilgotny
Bw
Gleby bielicowe, torfiasto-mineralne, glejowe 2,9
Bór bagienny
Bb
Gleby torfowo-murszowe, torfowe 0,1
Bór mieszany świeży
BMśw
Gleby bielicowe właściwe, rdzawe 23,0
Bór mieszany wilgotny
BMw
Gleby bielicowe oglejone, bielicowe torfiaste 14,6
Bór mieszany bagien­ny
BMb
Gleby torfowo-murszowe, torfowe 0,3
Las mieszany świeży
LMśw
Gleby brunatne, brunatne wyługowane, płowe, rdzawe 11,5
Las mieszany wilgotny
LMw
Gleby glejowe, murszowo-glejowe, brunatne oglejone, czarne ziemie 9,7
Las mieszany bagien­ny
LMb
Gleby murszowo-torfowe, murszowo-mineralne, murszowo-glejowe, torfowe 0,2
Las świeży
Ls
Gleby brunatne, płowe, rdzawe, czarne ziemie 5,4
Las wilgotny
Lw
Gleby brunatne oglejone, murszowo-glejowe, glejowe, czarne ziemie 2,1
Ols
Ol
Gleby torfowo-murszowe, torfowe, mułowo-murszowe, murszowo-mineralne 0,9
Ols jesionowy
OlJ
Gleby torfowo-murszowe, mułowo-murszowe, mułowo-glejowe, murszowo-mineralne, torfowe 0,4
Las łęgowy
Mady inicjalne, mady, czarne ziemie 0,6
Bór mieszany wyżynny
BMwyż
Gleby bielicowe, brunatne kwaśne 0,1
Las mieszany wyżynny
LMwyż
Gleby brunatne kwaśne, brunatne bielicowane 1,0
Las wyżynny
Lwyż
Gleby brunatne właściwe, brunatne kwaśne, brunatne wyługo­wane, rędziny brunatne, rędziny właściwe, płowe 2,0
Bór górski
BG
Gleby bielicowe murszowate +
Bór wysokogórski
BWG
Gleby bielicowe właściwe, bielicowe murszowate, brunatne bielicowane, inicjalne 0,1
Bór mieszany górski
BMG
Gleby bielicowe, bielicowe murszowate, brunatne kwaśne 1,4
Las mieszany górski
LMG
Gleby brunatne kwaśne, brunatne bielicowane, brunatne wyługowane 6,7
Las górski
LG
Gleby brunatne kwaśne, brunatne wyługowane, płowe 4,1
Las łęgowy górski
LłG
Mady brunatne, mady inicjalne, gleby mułowo-glejowe, mułowo-murszowe, torfy +

 

W lasach województwa śląskiego panują zdecydowanie gleby bielicowe i rdzawe, które zajmują łącznie 52,1% powierzchni (a na terenach rolniczych tylko 19,3%). Drugim do­minującym typem gleb są gleby brunatne, płowe i rędziny, które zajmują 30,7% powierzchni (na terenach rolnych zajmują więcej, bo 57,3%). O wiele mniejszy areał zajmują organiczne gleby bagienne, glejowe, czarne ziemie i czarnoziemy – 16,6%; podobną powierzchnię te gleby zajmują także na terenach rolnych (13,6%). Bardzo niewielki jest udział mad, które wykształciły się zaledwie na 0,6% powierzchni lasów. Zdecydowanie większy areał gleby te zajmują na terenach użytkowanych rolniczo (9,8%).

Materiał strony opracowano na podstawie: Romańczyk i in. 2015. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 662 (msk.).