Na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych w wyniku antropopresji wykształcają się gleby, które zalicza się do działu gleb antropogenicznych oraz rzędów gleb kulturoziemnych i gleb urbanoziemnych (Systematyka Gleb Polski Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 1989). Gleby te charakteryzują się przekształceniami mechanicznymi profilu (przemieszanie poziomów i warstw glebowych, domieszki materiałów obcych, usunięcie poziomu próchnicznego, ubicie warstw glebowych), a także zmianami właściwości fizyko-chemicznych (zasolenie, zmiany odczynu gleby i wzajemnego stosunku do siebie jonów, obecność pierwiastków śladowych, substancji organicznych oraz toksycznych produktów rozkładu i mikrobiologicznej przemiany materii).

Gleby te na obszarze województwa śląskiego są słabo poznane. Ze struktury użytkowania ziemi (biorąc pod uwagę tereny zabudowane, tereny komunikacyjne i inne) można wywnioskować, że gleby antropogeniczne zajmują blisko 10% powierzchni tej jednostki administracyjnej.