Opad atmosferyczny to najważniejszy, obok temperatury, element charakteryzujący klimat. Opadem atmosferycznym nazywa się wodę w postaci ciekłej lub stałej, wypadającą z chmur. Ze względu na różne warunki, w których opad powstaje, w zależności od jego stanu skupienia i wielkości cząstek wyróżnia się wiele rodzajów. Najpowszechniej występującym opadem jest deszcz, czyli opad kropel wody o średnicy większej niż 0,5 mm, a w naszej strefie klimatycznej także śnieg, czyli opad drobnych kryształków lodu. Na przestrzenny rozkład opadu silnie wpływają warunki fizycznogeograficzne, głównie orografia terenu.

Województwo śląskie cechujące się zróżnicowaną rzeźbą, co znajduje swoje odzwierciedlenie w nierównomiernym rozkładzie przestrzennym opadów. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w granicach województwa ogólnie rośnie jednak w kierunku południowym (mapa 5). Najniższe wartości notowane są w północnej części, w okolicach Częstochowy, wynosząc nawet poniżej 600 mm. Większa część województwa cechuję się opadami od 600 do 800 mm. Największe średnie roczne sumy opadów obserwuje się w górach, na stokach Beskidu Śląskiego – nawet powyżej 1300 mm.

Ryc 005

Mapa 5. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych (mm).

Miesiącem o najniższej średniej sumie opadów jest październik (mapa 6). Prawie cały obszar województwa cechuje się opadami w granicach 40-60 mm, jedynie w górach opad jest wyższy. Najwyższe średnie miesięczne sumy opadów występują w lipcu (mapa 7), miejscami w Beskidzie Śląskim przekraczając 160 mm. Naturalnie w górach notuje się także maksymalne dobowe wartości opadów, przekraczające nawet 220 mm.

Ryc 006 Ryc 007
Mapa 6. Średnia miesięczna suma opadów atmosferycznych (mm): październik.
Mapa 7. Średnia miesięczna suma opadów atmosferycznych (mm): lipiec.

Opadem występującym cyklicznie w naszej strefie klimatycznej jest śnieg. Najwcześniej pokrywa śnieżna pojawia się w górach. Region Beskidów charakteryzuje się także największą liczbą dnia z pokrywą śnieżną – miejscami nawet powyżej 150 (mapa 8). W pozostałej części województwa średnio w roku występuje od 50 do 70 dni z pokrywą śnieżną.

Ryc 008

Mapa 8. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną.

 

Źródło map (5-8): Atlas klimatu województwa śląskiego (2000).

Materiał strony opracowano 24 czerwca 2008 r. Autorzy: Monika Skurczyńska, dr Mieczysław Leśniok