Przytulia krakowska Galium cracoviense to roślina z rodziny marzanowatych Rubiaceae, dorastająca do 15 cm wysokości o drobnych, wąskich liściach od 3 do 10 mm długości, ułożonych po 6-7 w okółkach. Kwiaty ma 4-płatkowe, drobne, koloru białego, zebrane w luźny kwiatostan. Owocem jest rozłupka. Rośnie w murawach naskalnych na ostańcach jurajskich.

Gatunek endemiczny Polski, poza naszym krajem nie spotykany nigdzie na świecie. Występuje obecnie na kilku, blisko siebie leżących stanowiskach, zlokalizowanych w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej - koło Częstochowy, w okolicach Olsztyna.

Przytulia krakowska objęta jest w Polsce ochroną gatunkową ścisłą. Jako gatunek szczególnie zagrożony figuruje na światowej liście zagrożonych gatunków roślin Konwencji Berneńskiej (Konwencja o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk - Dz. U. nr 12 z 2002 r., poz. 154), a także w Polskiej czerwonej księdze roślin oraz na krajowej i regionalnej czerwonej liście.

Źródła zagrożeń dla gatunku to przede wszystkim nasilający się ruch turystyczny, a zwłaszcza nadmierna penetracja ostańców skalnych oraz naturalne procesy sukcesyjne - zarastanie muraw naskalnych przez krzewy i drzewa.

Materiał strony opracowano 30 września 2002 r. Autor opracowania: Renata Bula.

Siedlisko-przytulii-krakowskiej_sm   Przytulia_krakowska_sm