Inicjatywa utworzenia europejskiej sieci ekologicznej ECONET (ang. European ECOlogical NETwork) została zgłoszona na konferencji w Maastricht (9-12.12.1993 r.). Sieć ta składa się z dwóch podstawowych elementów: obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych. Obszar węzłowy to jednostka ponadekosystemalna, wyróżniająca się z otoczenia bogactwem ekosystemów o charakterze zbliżonym do naturalnego, seminaturalnych i antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych, bogatych w gatunki specyficzne dla tradycyjnych agrocenoz. Korytarze ekologiczne są to struktury przestrzenne, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami do nich przylegającymi.

Krajowa sieć ekologiczna ECONET - Polska została opracowana w roku 1995 (Liro A. 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska. Fundacja IUCN Poland, Warszawa). Wyznaczone w Polsce elementy miały zapewnić należyte funkcjonowanie systemu przyrodniczego naszego kraju (Liro A. (Red.) 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska. Fundacja IUCN Poland, Warszawa). Obecnie realizowana jest jednak w krajach Unii Europejskiej europejska sieć ekologiczna Natura 2000, której obiekty nie stanowią dotychczas - wbrew zapisom Dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG - spójnej sieci wzajemnie połączonych ostoi.

W granicach województwa śląskiego znajduje się 7 obszarów węzłowych i 8 korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska (Liro A. 1995, 1998). Rangę międzynarodową nadano dwom obszarom węzłowym (Jura Krakowsko-Częstochowska i Beskid Żywiecki) oraz dwom korytarzom ekologicznym (dolina Odry i dolina Wisły). Wykaz elementów krajowej sieci ekologicznej zawiera tabela, a ich rozmieszczenie przestrzenne przedstawia poniższa mapa.

struktury_ekologiczne_econet_smElementy krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska w województwie śląskim (2003)


Wykaz elementów krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska w województwie śląskim
Nazwa obszaru Ranga obszaru Nr obszaru  
Element sieci
Jura Krakowsko-Częstochowska    międzynarodowa    30M obszar węzłowy
Beskid Żywiecki międzynarodowa 40M obszar węzłowy
Bory Stobrawskie krajowa 10K obszar węzłowy
Wyżyna Wieluńska krajowa 15K obszar węzłowy
Obszar Miechowski krajowa 17K obszar węzłowy
Beskid Śląski krajowa 29K obszar węzłowy
Beskid Mały krajowa 30K obszar węzłowy
Górna Odra międzynarodowa 19m korytarz ekologiczny   
Górna Wisła międzynarodowa 26m korytarz ekologiczny
Mała Panew krajowa 51k korytarz ekologiczny
Korytarz Częstochowski Warty krajowa 52k korytarz ekologiczny
Korytarz Koniecpolski krajowa 54k korytarz ekologiczny
Górna Pilica krajowa 55k korytarz ekologiczny
Biała Nida krajowa 58k korytarz ekologiczny
Szyndzielnia krajowa 69k korytarz ekologiczny
Beskid Makowski i Wyspowy krajowa 70k korytarz ekologiczny

Materiał strony opracowano 27 lipca 2005 roku. Autor opracowania: J. B. Parusel.