Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska, opracowana przez profesora Władysława Wojewodę, jest pierwszą próbą analizy zagrożenia wszystkich grzybów większych Górnego Śląska w przyjętych granicach województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego (zgodnie z podziałem terytorialnym kraju do roku 1998).

Lista zawiera 432 taksony (w tym 431 gatunków i 1 podgatunek) grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska, dla których określone zostały kategorie zagrożenia. Znalazło się na niej 17 gatunków ściśle chronionych i 415 gatunków chronionych częściowo, na podstawie rozporządzenia ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6.04.1995 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. nr 41, poz. 214). Na liście znalazło się również 7 gatunków chronionych, których nie uznano za zagrożone.

Przeprowadzone analizy ilościowe i jakościowe grzybów wielkoowocnikowych wykazały znaczne zagrożenie tej bardzo licznej w gatunki grupy królestwa grzybów. W granicach Górnego Śląska za wymarłe uznano aż 74 gatunki, za wymierające - 75, za narażone na wymarcie - 28, a za rzadkie - 95. Stosunkowo słaby stopień zbadania mikoflory Górnego Śląska sprawił, iż w stosunku do 160 gatunków autor nie zdecydował się na dokładniejsze określenie stopnia ich zagrożenia w skali regionu. W Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska znalazły się 324 gatunki zagrożone w Polsce (Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce (wyd. 2). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków).

W związku z brakiem kompletnej listy gatunków grzybów występujących w poszczególnych województwach, nie można było dla nich oraz dla całego Górnego Śląska określić wskaźnika procentowego zagrożenia. Zagrożenie to w skali Polski wynosi 25%.

Pobierz ->   Czerwoną listę grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska

Materiał strony opracowano 30 września 2002 roku. Autor opracowania: J. B. Parusel.