Śluzowce po raz pierwszy pojawiły się na polskiej czerwonej liście gatunków w roku 1992 (Stojanowska, Drozdowicz 1992)*, a najnowszą ocenę zagrożenia tej grupy opublikowano w roku 2006 (Drozdowicz i in. 2006). W województwie śląskim śluzowce nie były dotychczas oceniane ani pod względem zagrożenia, ani rzadkości występowania.

Ze względu na niewielką ilość i sporadyczność informacji o występowaniu śluzowców w województwie śląskim nie można zastosować do nich kryteriów IUCN (2001), przyjmowanych powszechnie przy opracowywaniu czerwonych list gatunków, z wyjątkiem mikroorganizmów. Dlatego też za autorami Czerwonej listy śluzowców rzadkich w Polsce (Drozdowicz i in. 2006) posłużono się oceną pośrednią, opartą na kryterium rzadkości. Wydzielono dwie kategorie gatunków: bardzo rzadkie – mające pojedyncze notowania i rzadkie – z 2 lub 3 notowaniami.

Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim zawiera w sumie 67 taksonów, w tym 38 bardzo rzadkich i 29 rzadkich. Taksony te stanowią 60% bioty śluzowców odnotowanych dotychczas w województwie. Z taksonów, które stwierdzono dotychczas w województwie śląskim, 14 zamieszczonych zostało na Czerwonej liście śluzowców rzadkich w Polsce (Drozdowicz i in. 2006).

Wykaz gatunków śluzowców występujących w województwie śląskim umieszczonych na czerwonej liście śluzowców rzadkich w Polsce

Arcyria minuta BUCHET in PAT . – strzępek maleńki (1 notowanie w Polsce).
Arcyria stipata (SCHWEIN.) LI STER – strzępek skupiony (5 notowań w Polsce).
Brefeldia maxima (FR.) ROSTA F. in FUCKEL – siatecznica okazała (3 notowania w Polsce).
Cribraria minutissima SCHWEIN. – przetaczek najmniejszy (4 notowania w Polsce).
Enerthenema berkeleyanum ROSTA F. – mrzyk rozgałęziony (5 notowań w Polsce).
Hemitrichia calyculata (SPEG.) M.L. FARR – zapletka kieliszkowata (4 notowania w Polsce).
Hemitrichia intorta (LI STER) – zapletka kędziorkowata (2 notowania w Polsce).
Oligonema schweinitzii (BERK.) G.W. MA RTI N – małoć błyszcząca (5 notowań w Polsce).
Physarum flavicomum BERK. – maworek żółtawy (3 notowania w Polsce).
Physarum nucleatum REX – maworek zaziarniony (1 notowanie w Polsce).
Physarum pezizoideum (JUNGH.) PAVILL . & LAGARDE – maworek czaszowaty (2 notowania w Polsce).
Physarum pusillum (BERK. & M.A. CURTI S) G. LISTER in LISTER – maworek drobny (4 notowania w Polsce).
Stemonitis herbatnica PECK – paździorek brunatny (3 notowania w Polsce).
Symphytocarpus flaccidus (LI STER.) ING & NANN.BREMEK. – paździutek wiotki (5 notowań w Polsce).
Trichia lutescens (LI STER) LI STER. – kędziorek drobny (1 notowanie w Polsce).

Zalecenia w zakresie badań i ochrony

Śluzowce to grupa organizmów, której występowanie w Polsce jak i w województwie śląskim jest słabo poznana. Aby określić zagrożenie poszczególnych gatunków konieczne są więc dalsze intensywne badania. Gatunki obecnie zaklasyfikowane jako bardzo rzadkie i rzadkie w województwie śląskim mogą wcale takimi nie być. Tym bardziej, że wiele z nich w Polsce do rzadkich nie należy. Występują również sytuacje odwrotne, gatunki uważane za rzadkie w Polsce były częściej notowane w województwie śląskim, np. Arcyria stipata czy Hemitrichia intorta, które nie zostały uwzględnione w powyższym wykazie.

Lista zagrożonych gatunków śluzowców

Patrz: publikacja źródłowa.

* Wykaz cytowanych publikacji odnaleźć można w poniższej publikacji źródłowej (rozdział Piśmiennictwo s.28).

Tekst opracowano na podstawie publikacji: Magiera A., Magiera K. 2012. Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim. [w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.2: 21-31. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

pdf PDF Magiera A., Magiera K. 2012. Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim. [w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.2: 21-31. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
RaportyOpinie 6 2 okladkaP RaportyOpinie 6 2 p21 sluzowce 1