Regulamin serwisu internetowego Śląskie. Przyroda! w domenie slaskie-przyroda.pl
 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu Śląskie. Przyroda! którego właścicielem jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (dalej "Centrum") z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, w celu wymiany informacji związanych z tematyką strony, tj. popularyzacją walorów przyrodniczych województwa śląskiego oraz idei ochrony przyrody.
 2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Dane osobowe osób korzystających w serwisu przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności  serwisu Śląskie. Przyroda!
 4. Użytkownicy zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wymiany informacji oraz otrzymywania wiadomości drogą mailową poprzez newsletter, zgodnie z Polityką prywatności serwisu Śląskie. Przyroda!
 5. Centrum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Umieszczone w serwisie wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki prywatności, tj. Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies
 7. Do zbierania statystyk odwiedzin serwis wykorzystuje narzędzie/usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły polityki:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/
  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 8. Użytkownik serwisu, który korzysta z formularza „Zaproponuj artykuł”, publikuje swoje treści na własną odpowiedzialność. Centrum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przesyłane przez uczestników poprzez formularz „Zaproponuj artykuł”.
 9. Przesyłając informacje poprzez formularz „Zaproponuj artykuł” użytkownicy wyrażają zgodę na publikowanie tych informacji w serwisie Śląskie. Przyroda! oraz publikacjach Centrum, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.).
 10. Niedopuszczalne jest przesyłanie poprzez formularz „Zaproponuj artykuł” treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie, tj. w szczególności:
  • zakaz spamowania,
  • zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  • nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania,
  • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie,
  • zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,
  • zakaz wysyłania e-maili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą),
  • zakaz pisania nie na temat.
 11. Odnośniki prowadzące do stron zawierających niebezpieczne dane należy poprzedzić wyraźnym ostrzeżeniem.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się w trakcie odtwarzania nagrań znajdujących się w serwisie. Podmiotem odpowiedzialnym za pojawianie się reklam jest właściciel danego serwisu (np. You Tube), na którym zamieszczane są nagrania.
 13. Wszystkie informacje/materiały zamieszczone w serwisie "Śląskie. Przyroda!" są objęte prawem autorskim w myśl prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.).
 14. Warunki ponownego wykorzystywania informacji o środowisku udostępnianej w systemie teleinformatycznym Centrum są zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352 z późn. zm.).
  1. Definicje:
   • Informacja sektora publicznego - każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (m.in. w postaci papierowej i elektronicznej), będąca w posiadaniu pomiotów wymienionych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
   • Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
  2. Ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji (sektora publicznego) o środowisku, gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Centrum w serwisie „Śląskie. Przyroda!” jest bezpłatne;
  3. Użytkownik ponownie wykorzystujący powyższe informacje ma obowiązek:

   • wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja została wytworzona i pobrana od podmiotu zobowiązanego (Centrum),

   • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, a w szczególności do wskazania, czy informacja wykorzystana została w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich,

   • poinformowania o nazwie twórcy utworu (artykułu, fotografii itp.) lub bazy danych;

  4. Użytkownik może ponownie wykorzystywać informację do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzyć i rozpowszechniać kopie utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzać zmiany i rozpowszechniać utwory zależne, pod warunkiem, że nie naruszy to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim;
  5. Warunki ponownego wykorzystywania informacji (sektora publicznego) o środowisku udostępnionych w systemie teleinformatycznym Centrum, stanowią ofertę zawierającą te warunki. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionych w systemie teleinformatycznym Centrum, uważa się za przyjęcie przez Użytkownika niniejszej oferty;
  6. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nie ponosi odpowiedzialności za:

   • treść informacji sektora publicznego przetworzoną przez podmiot ponownie wykorzystujący tę informację,

   • rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej,

   • dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.).

 15. Centrum zastrzega sobie prawo do blokowania osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 16. W przypadku odnalezienia wątków naruszających Regulamin serwisu prosimy o poinformowanie Redakcji serwisu.
 17. Centrum dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
 18. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.